INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych dostawców towarów lub usług

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych jest Centrum Zabaw Dziecięcych Figle Migle Greta Czapla Wojczekowska , Renata Czapla S.C. Dąbrowica 104 33-230 Szczucin  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 8711770713 oraz REGON: 123144991.

Dane kontaktowe Administratora: Centrum Zabaw Dziecięcych Figle Migle Greta Czapla Wojczekowska , Renata Czapla S.C. z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 134a 33-100 Tarnów, adres poczty elektronicznej: biuro@figlemigle.com.pl , tel. 513 507 003.

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej gromadzone i przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz przez jaki okres czasu będą przechowywane?

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z zawarciem z nami umowy, przetwarzane są w celu jej wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa, bądź konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem, oraz wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np. obowiązek wystawienia dokumentów księgowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych niezbędnych dla zawarcia umowy warunkuje jej zawarcie, natomiast podanie danych w zakresie imienia i nazwiska (nazwy firmy), adresu oraz numeru, za pomocą którego są Państwo zidentyfikowani na potrzeby podatku jest niezbędne do wystawienia faktury (art. 106e ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535, ze zm.). Dodatkowo administrator może poprosić Państwa o dobrowolne podanie dodatkowych danych, np. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, co ułatwi kontakt z Państwem w zakresie zawarcia i wykonywania umowy. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wykonania zawartej z Państwem umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

Komu mogą zostać przekazane Państwa dane?

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa odbiorcą Państwa danych może być podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, sprzedażowe lub prawne, podmiot finansujący lub ubezpieczający udzielony Państwu limit kredytowy, bądź podmioty powiązane z administratorem spółki.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Państwu:
1)      prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych;
2)      prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe;
3)      prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, gdy spełnione są ku temu przesłanki (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator);
4)      prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, gdy są spełnione ku temu przesłanki (np. zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwią się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
5)      prawo otrzymania przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, gdy są spełnione ku temu przesłanki (tj. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, bądź zgody, oraz w sposób zautomatyzowany).

Gdzie można uzyskać więcej informacji lub należy kierować żądania w zakresie przetwarzania danych?

Pytania lub żądania w zakresie przetwarzania danych prosimy kierować w formie pisemnej na adres siedziby administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Informacje o danych kontaktowych administratora znajdują się w nagłówku niniejszej informacji.

W naszym Centrum rozrywki stawiamy na jakość i bezpieczeństwo. Nasz zespół codziennie sprawdza wszystkie urządzenia. Szczególnie ważna jest dla nas czystość naszych zabawek i bezpieczeństwo dzieci podczas szalonej zabawy w Figle Migle.